Participa en el Programa d'Acció Municipal: Decideix Barcelona!

by Maria Ustarroz     Posted on April 08, 2016

Aquí puedes leer la notícia en castellano.


Here you can read this post in Spanish.

De l’11 al 13 de Març va tindre lloc a Barcelona la trobada Economies Col·laboratives Procomuns: Polítiques, Tecnologies i Ciutat per a les Persones. Economies Col·laboratives Procomuns va posar de manifest la rellevància del model procomú de l’economia col·laborativa, i va ser un exercici col.lectiu de co-disseny de polítiques públiques de promoció d’aquest model.A la trobada van assistir 300 persones (i 8 persones menudes :-) i moltes altres van sumar-s’hi per streaming. La participació va ser molt rica, productiva i plural. Amb participants de 32 procedències internacionals, de persones amb perfils diversos (25% investigadores, 20% emprenedores, 16% tècniques, 8% cooperativistes, 7% commoners, 4% dissenyadores, 3% periodistes, de makers, i de polítiques). Contràriament al que acostuma a passar amb esdeveniments de caràcter econòmic o tècnic, la participació va ser molt plural, amb un 45% de dones i 55% d’homes i intervenció de dones i homes a totes les taules.


Memòria i resultats

A la web hi trobaràs disponibles els vídeos de les plenàries i les altres sessions de l’auditori principal, així com les diapositives de totes les presentacions. Gràcies al projecte teixidora.net cada sessió compta amb notes.De la trobada va resultar una declaració de recomanacions de polítiques públiques per les administracions, sobre tot de cara a impulsar la vessant procomú de l’economia col·laborativa. Volem destacar la creativitat i la maduresa del treball portat a terme, calculem que hem arribat a quasi 100 propostes!

Com es transformaran aquestes propostes en la realitat?

Comissió Europea

Ho farem arribar a les 9 Direccions Generals que treballen en la regulació de l’economia col·laborativa. El 19/20 d’Abril celebrarem un acte públic a Brussel·les coincidint amb l’esdeveniment Net Futures.


I el 27 d’Abril de la mà del Comitè de les Regions (amb Benedetta Brighenti al cap davant) tindrà lloc una trobada per impulsar la col·laboració entre ciutats per l’economia col·laborativa procomú.

Ajuntament de Barcelona - PAM

Després de les jornades de Procomuns estem pujant a la plataforma del PAM totes les mesures que es van treballar i discutir aquells dies per a que els ciutadans de Barcelona puguin decidir quines són les que volen portar a terme.


Què cal fer per participar?

1) Registrar-se


2) Seguir les instruccions per a verificar al moment la teva residència


3) Començar a votar mesures o comentar-les (o proposar-ne de noves)

Aquestes són les 10 mesures més populars de la jornada #procomunsbcn

Grup 1) Estudiar noves formes de legislació sobre els subjectes jurídics/econòmics, més enllà de models multinacionals pel lucre, que posin per davant la governança participativa, la missió social i/o la sostenibilitat mediambientalGrup 2) Fer una crida al finançament d’experiències pilot innovadores amb un model co-finançat (“match-funding”) que faci efecte crida de projectes amb criteris procomuns, combinant el micromecenatge individual amb l’efecte multiplicador d’un capital llavor que multipliqui cada aportació ciutadanaGrup 3) Crear una incubadora amb infraestructura física i tecnològica pensada pel procomú, així com facilitat recursos per a l’emprenedoria col·lectiva procomú, que a banda de l’impacte social positiu promogui projectes viables que compleixin amb criteris d’obertura, reutilització, transparència, etcGrup 4) Habilitar la gestió mancomunada d’espais de treball i locals buits per al treball i desenvolupament de projectes de producció col·laborativa procomú, facilitant la mobilitat, compartició, conciliació i impuls del sector entre professionals i interessatsGrup 5) Realitzar una experiència pilot en què l’Ajuntament faci servir serveis d’actors o comunitats que funcionen com empreses procomuns, com ara guifi.net per a infaestructures de comunicació digitalGrup 6) Registre obligatori de reunions i contactes amb els “lobbies” o grups de pressió que representen interessos econòmics de les grans corporacions en telecomunicacions o serveis tecnològicsGrup 7) Promoure una xarxa d’espais oberts de fabricació com els ateneus de fabricació, fablabs i espais “maker”, amb programes educatius, enfocats a la reparació i reutlització i incentius econòmicsGrup 8) Promoure segells de producte ecològics, socials, sense obsolescència programada, reparables, transparents i de codi obert i lliureGrup 9) Potenciar que els congressos i grans esdeveniments de Barcelona donin visibilitat i suport a l’economia col·laborativa procomú, i que se’n promogui per exemple la tecnologia oberta o donant (encara) més visibilitat a experiències locals rellevantsGrup 10) Generar accés lliure a dades publiques sobre aspectes econòmics i socials, emprenedoria, accions de suport, resultats, etc (sempre amb respecte a normatives de privacitat i la permanència de dades)


Del 11 al 13 de Marzo en Barcelona, tuvo lugar el encuentro Economías Colaborativas Procomuns: Políticas, Tecnologías y Ciudad para las Personas. Economías Colaborativas Procomuns puso de manifiesto la relevancia del modelo procomún de la economía colaborativa y fue un ejercicio colectivo de co-diseño de políticas públicas de promoción de este modelo.Al encuentro asistieron 300 personas (y 8 pequeñas :-) y muchas otras se sumaron por streaming. La participación fue muy rica, productiva y plural. Con participantes de 32 procedencias internacionales, de personas con perfiles diversos (25% investigadoras, 20% emprendedoras, 16% técnicas, 8% cooperativistas, 7% commoners, 4% diseñadoras, 3% periodistas y también makers y políticas). Contrariamente a lo que acostumbra a pasar en este tipo de acontecimientos de carácter económico o técnico, la participación fue muy plural, con un 45% de mujerres y un 55% de hombres, así como con intervenciones de ambos sexos en todas las mesas.


Memoria y resultados

En la web encontrarás los vídeos de los plenarios y demás sesiones del auditorio principal, así como las diapositivas de todas las presentaciones. Gracias al proyecto teixidora.net cada sessión cuenta con notas.Del encuentro resultó una declaración de recomendaciones de políticas públicas para las administraciones, sobre todo de cara a impulsar el aspecto procomún de la economía colaborativa. Queremos destacar la creatividad y la madurez del trabajo que se llevó a cabo, calculamos que hemos llegado a casi 100 propuestas!

Cómo se transformarán estas propuestas en la realidad?

Comissión Europea

Vamos a hacerlas llegar a las 9 Direcciones Generales que trabajan en la regulación de la economía colaborativa. El 19/20 de Abril celebraremos un acto público en Bruselas coincidiendo con el acto Net Futures.


También el 27 de Abril de la mano del Comitè de las Regiones (con Benedetta Brighenti a la cabeza) tindrá lugar un encuentro para impulsar la colaboración entre ciudades para la economía colaborativa procomún.

Ayuntamiento de Barcelona - PAM

Tras las jornadas de Procomuns hemos subido a la plataforma del PAM todas las medidas en las que se trabajó y sobre las que se discutió durante el evento para que los ciudadanos de Barcelona puedan decidir cuáles son las que quieren llevar a cabo.


¿Cómo participar?

1) Registrarse


2) Seguir las instrucciones para verificar al momento tu residència


3) Empieza a votar las medidas que quieras o comentarlas (o proponer nuevas)

Estas son las 10 medidas más populares de la jornada #procomunsbcn

Grupo 1) Estudiar nuevas formas de legislación sobre los sujetos jurídicos/económicos, más allá de los modelos multinacionales lucrativos, que pongan por delante la governanza participativa, la misión social y/o la sostenibilidad medioambientalGrupo 2) Hacer una llamada a la financiación de experiencias piloto innovadoras con un modelo de co-financiación (“match-funding”) que haga un efecto llamada de proyectos con criterios procomunes, combinando el micromecenaje individual con el efecto multiplicador de un capital semilla que multiplique cada aportación ciudadanaGrupo 3) Crear una incubadora con infraestructura física y tecnològica pensada por el procomún, así como facilitar recursos para el emprendimient colectivo procomún, que además del impacto social positivo promueva proyectos viables que cumplan con criterios de apertura, reutilización, transparencia, etcGrupo 4) Habilitar la gestión mancomunada de espacios de trabajo y locales vacíos para el trabajo y desarrollo de proyectos de producción colaborativa procomún, facilitando la movilidad, el compartir, la conciliación y el impulso del sector entre profesionales e interesadosGrupo 5) Realizar una experiencia piloto en que elAyuntamiento haga servir servicios de actores o comunidades que funcionen como empresas procomunes, como guifi.net, para infraestructuras de comunicación digitalGrupo 6) Registro obligatorio de reuniones y contactos con los “lobbies” o grupos de presión que representen intereses económicos de las grandes corporaciones en telecomunicaciones o servicios tecnològicosGrupo 7) Promover una red de espacioss abiertos de fabricación como los ateneus de fabricació, fablabs i espacios “maker”, con programas educativos, enfocados a la reparación y reutlitzación, así como incentivos económicosGrupo 8) Promover sellos de producto ecológico, social, sin obsolescencia programada, reparables, transparentes y de código abierto y libreGrupo 9) Potenciar que los congresos y grandes acontecimientos de Barcelona den visibilidad y soporte a la economía colaborativa procomún, y que se promueva, por ejemplo, la tecnología abierrta o dar (todavía) más visibilidad a experiencias locales relevantesGrupo 10) Generar acceso libre a datos públicos sobre aspectos económicos y sociales, emprendimiento, acciones de soporte, resultados, etc (siempre respetando las normativas de privacidad y de permanencia de datos)


Subscribe to our newsletter


Founded by:
In collaboration with:
Partners:

Visit us

Institut d´arquitectura avançada de Catalunya.
C/Pujades 102 baixos. Poble Nou, Barcelona, 08005, Spain

Map

About Fab Lab Barcelona:
info@fablabbcn.org
About services and products:
pro@fablabbcn.org

Legal Notice
Privacy Policy
Cookies Policy
Fab Lab

© 2019 IAAC | Fab Lab Barcelona

Found errors? - Help us fix this page